چه زیبا می سرایی تو

چه زیبا می سرایی تو

چه دلها می برد شعرت

چه مشتاقم , به دیدارت

                                           - که تا ناگه برایی تو

 

 

چه بازی می کند واژه

درون قالب شعرت

دلم می خندد از شادی

                                            - چو مطلع را سرایی تو

 

 

چه اشوبی به پا کردی

در این دریای طوفانی

دلم می ترسد از دریا

چه سحری خوانده ای بر او

که همراهی کند با تو

                                           - که می اید به اسانی

 

 

ببر با خود دلم , اری

به دریای غزل ,‌ دل زن

نشو ترسان ز انجامش

که گر بی دل شوم فردا

                                            - نخواهم از تو تاوانی

 ا-م-ی-ر   چاپ ٨٠

 

/ 0 نظر / 7 بازدید